Zespoły Pracownicze

Sprawne funkcjonowanie Organizacji jest oparte o skuteczność jej pracowników jako jednostek i jako zespołu. Aby to osiągnąć musi współgrać ze sobą wiele czynników, w tym musi być stworzone przez pracodawcę odpowiednie, kreatywne środowisko pracy, którym zarządza kompetentny manager.

Niestety nasze doświadczenie wskazuje na to, że w wielu przypadkach w Organizacjach istnieje dużo odchyleń od normy, z którymi na co dzień muszą borykać się pracownicy. Często powoduje to efekt kuli śnieżnej i stopniowe pogarszanie wewnętrznej sytuacji w firmie, co w konsekwencji rzutuje na jej efektywność rynkową.


Na co najczęściej skarżą się pracownicy?

Manager prowadzący nie potrafi w jasny sposób określić zadań pracownika i dedykować ich. Nie potrafi również zarządzać własnym czasem i czasem zespołu co powoduje, że często pracownicy jak i sami managerowie pracują w nadgodzinach. Manager często nie potrafi w sposób konstruktywny krytykować pracownika, co często budzi jego frustrację i niechęć do powierzonego zadania. Dodatkowo zespół nie posiada  wystarczających materiałów i narzędzi do prawidłowego wykonania zadania, choć wymaga się od niego kreatywnego i skutecznego działania, co również może budzić frustrację zarówno zespołu jak i managera. Nierzadko zadania przydzielane są grupie przypadkowych ludzi, którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji do jego wykonania, a firma nie jest zbyt chętna do inwestowania w rozwój zawodowy pracownika, który pomógłby mu nabyć wymagane kompetencje. Pracownik, który chce się rozwijać i inwestować w szkolenia często musi pokrywać koszty z własnej kieszeni, choć w oczywisty sposób pozytywnie przyczynia się to do rozwoju firmy.

Choć coraz więcej firm wprowadza okresowe rozmowy oceniające z pracownikami to jednak nie jest to jeszcze norma, dlatego bardzo często pracownicy nie znają swojej ścieżki rozwoju i nie wiedzą, czy pracodawca jest zadowolony z ich pracy. Nie mają również możliwości podzielenia się swoją opinią na temat funkcjonowania Organizacji, w której pracują, a często ich zdanie i problemy są po prostu pomijane. Może to doprowadzić do sytuacji, w której pracownik popada w stagnację.

 

Choć coraz więcej firm inwestuje w wyjazdy i spotkania integracyjne to jednak pracownicy nadal mają poczucie, że nie mają kogoś z kim mogą szczerze porozmawiać o swoich problemach, komu mogą się zwierzyć, kto pomoże im zwalczyć codzienny stres.

 

Często pracując w zespole w rzeczywistości nie odczuwa się pracy zespołowej, a jej ciężar spoczywa na jednej/dwóch osobach, które nie czują wsparcia ze strony managera, ani zespołu. Jakość pracy pozostałych pozostawia wiele do życzenia. Często wynika to z braku umiejętności skutecznego komunikowania się w grupie oraz właściwego dedykowania zadań przez managera. Dużym problemem w polskich firmach jest brak systemu pochwał i traktowanie pracownika jak „maszyny do wykonania zadania”, nie jak człowieka, którego należy pochwalić za dobrze wykonywaną pracę, zauważyć jego poświęcenie, pozytywne nastawienie do powierzonego zadania, wziąć pod uwagę jego opinię w związku z powierzonym mu zadaniem, czy pochylić się nad jego problemami nie tylko zawodowymi, ale i osobistymi jeśli pozwoli to na zwiększenie jego efektywności. W Polsce tymczasem firmy wydają się nie zauważać, że pozytywne nastawienie do pracownika i uznanie jego życia osobistego za równie ważne jak życie zawodowe w znaczny sposób wpływa na polepszenie jego pracy i efektywności co w szerszej perspektywie przynosi korzyści firmie wedle powiedzenia „Zadowolony pracownik to dobry pracownik”. Taka negatywna postawa pracodawców do pracowników może spowodować utratę chęci do pracy przez oraz wszelkiej pasji i kreatywności zawodowej, a w konsekwencji wypalenia zawodowego.

 

Pracownicy nie mają również jasności co do misji i wizji firmy, w której pracują, ponieważ jednokrotnie nie są one spójne i dezinformują pracowników. Wielokrotnie polecenie służbowe, które otrzymuje pracownik jest sprzeczne z misją i wizją, co wzbudza w nim konflikt wewnętrzny i sprawia, że jego praca przestaje mieć dla niego znaczenie ponieważ przestaje szanować swojego pracodawcę.

Tymczasem, aby osiągnąć trwały efekt jakim będzie osiągnięcie sukcesu rynkowego wystarczy zastosować zmianę, która pozwoli na zwiększenie satysfakcji z pracy, a przez to efektywności pracownika.
Jak to zrobić?

Dbając o komfort psychiczny i rozwój managera oraz jego zespołu sprawimy, że będą oni bardziej kreatywni i efektywni. Dzięki szkoleniom wspartym pracą z psychologiem i Coachem pomożemy odkryć indywidualne umiejętności członków zespołu, oraz zespołu jako całości, które pozwolą w łatwy sposób osiągnąć postawione cele i pokonać wyzwania. Na nowo określimy misję i wizję Organizacji oraz to jak duże znaczenia mają one dla wizerunku i rozwoju firmy, a przez to dla jej poszczególnych pracowników. Dzięki szkoleniu zadbamy o wprowadzenie efektywnego zarządzania czasem i projektem oraz skutecznego sposobu komunikowania się w Organizacji, połączonego z konstruktywną krytyką i umiejętnością docenienia pracy zespołu i jej poszczególnych członków. Szkolenie wzmocni umiejętności pracy zespołowej i pojęcie zespołu oraz jego pozytywną orientację na cel. Dzięki wsparciu psychologa manager, handlowiec, członek zespołu będą mogli uzyskać indywidualną konsultację, która pomoże mu pokonać bieżące problemy zawodowe i da mu odpowiednie narzędzia do radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, przyczyniając się do poprawy jakości pracy. Udoskonalimy lub stworzymy proces oceny okresowej pracownika, która przyczyni się do jego stałego rozwoju zawodowego. Szkolenie pozwoli nabyć nowe kompetencje i pozytywnie wpłynie na rozwój zawodowy i osobisty, a zastosowane procesy przekształcą się w trwałą zmianę jakości pracy i relacji w Organizacji.