Studia podyplomowe UJ

Wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie uruchomiliśmy kierunek studiów podyplomowych pn. Asystent Rodziny.

 

Szczegóły studiów tutaj.

 

 

WIEDZA

Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Asystent rodziny: zna terminologię stosowaną w naukach społecznych oraz rozumie jej źródła i zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma wiedzę o miejscu polityki społecznej oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk; ma  wiedzę na temat pomocy społecznej, w szczególności pracy socjalnej, pracy asystenta rodziny, ich politycznych, filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych i psychologicznych podstaw; zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, prawa pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego; zna podstawowe regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania budżetem domowym i organizacji gospodarstwa domowego; ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym; posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka; zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną; ma wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach; ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach; ma  wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości oraz zakłóceń; zna podstawowe strategie negocjacyjne; ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu pomocy społecznej, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji pomocowych i opiekuńczych; ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pomocowej, w szczególności zna podstawowe teorie dotyczące metodyki pracy asystenta rodziny; ma wiedzę dotyczącą kształtowania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców; ma podstawową wiedzę na temat zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz ich uwarunkowań w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny; zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych

 

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Asystent rodziny: stosuje w teorii oraz praktyce wiedzę z zakresu polityki społecznej; wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej, pracy asystenta rodziny oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania sytuacji pomocowych i opiekuńczych, kulturalnych; samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii; w sposób klarowny i spójny wypowiada się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pracy asystenta rodziny; ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pomocowej; posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega skutki i analizuje dylematy etyczne; potrafi identyfikować problemy klienta oraz grupy społecznej; potrafi komunikować się z jednostką, grupą społeczną, pracownikiem socjalnym oraz innymi instytucjami polityki społecznej; potrafi posługiwać się przepisami prawa krajowego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu asystenta rodziny; uczestniczy w procesach podejmowania decyzji oraz proponuje procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji; posiada umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym; posiada umiejętność organizowania pomocy dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji rodzinnej; posiada umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy; posiada umiejętność organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; posiada umiejętność pracy z rodziną dysfunkcyjną, problemową.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Asystent rodziny rozumie konieczność wszechstronnego planowania działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie; ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; przejmuje odpowiedzialności za powierzone zadania; docenia znaczenie pracy asystenta rodziny dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych; rozumie konieczność samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia przez całe życie; podejmuje samodzielne, odpowiedzialne decyzje w sytuacjach kryzysowych; bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje.