Małgorzata Wieliczko

534-777-160
m.wieliczko@mcp.org.pl

Oferta dla oświaty

Jednym z filarów naszej działalności jest praca z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz ich wychowawcami i opiekunami. Od przeszło 9 lat realizujemy warsztaty, które w swojej formie są elastyczne i dostosowane do wieku odbiorców. W prosty i przyjemny sposób wspierając się metodami pracy takimi jak: gry edukacyjne, symulacje, burze mózgów, pokazy multimedialne itp., uczymy właściwych postaw, zachowań oraz sposobów rozwoju i pokonywania trudności.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach biuro@mcp.org.pl


 

Metody pracy

W naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące uczestników. Celem realizacji warsztatów jest utrwalenie wiedzy, postaw i zachowań warunkujących zmianę. Są to m.in.:

 • gry dydaktyczne
 • scenki odgrywane przez uczestników
 • zabawy edukacyjne
 • mini wykłady
 • pokazy multimedialne
 • zadania indywidualne i grupowe

Plan pracy

 • badanie ankietowe uczestników programu z wykorzystaniem systemu Corigo
 • wywiad ze wskazanym pracownikiem placówki, opiekunem grupy objętej programem
 • weryfikacja założeń i dobór metod pracy w oparciu o wyniki badań i wywiadu
 • realizacja ustalonych zajęć
 • opracowanie sprawozdania merytorycznego i organizacyjnego z przeprowadzonej pracy
 • określenie planu i narzędzi do dalszej pracy
 • badanie trwałości rezultatu w wyznaczonym okresie czasu z wykorzystaniem systemu Corigo

 

Odbiorcy

W celu osiągnięcia pożądanego rezultatu niezbędne jest podejście kompleksowe, które rozumiemy również jako pracę ze wszystkimi grupami mającymi wpływ na realizację założeń programu profilaktycznego czy edukacyjnego. Dlatego bardzo chętnie pracujemy nie tylko z dziećmi i młodzieżą szkolną ale również z ich wychowawcami, oraz opiekunami. W związku z tym nasi odbiorcy to: uczniowie, nauczyciele, pracownicy świetlic, domów dziecka, kuratorzy, rodzice i opiekunowie, lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażnicy miejscy oraz inne grupy zawodowe mające możliwość współuczestniczenia w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Przykładowe tematy zajęć

 • agresja i przemoc
 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, dopalacze, papierosy)
 • zagrożenia związane z Internetem
 • wyznaczanie celów
 • kształtowanie swojej tożsamości
 • tolerancja
 • mnemotechniki (metody szybkiego uczenia)
 • autodestrukcja


Gwarancja rezultatu

Wiemy jak trudno jest wprowadzić trwałą zmianę w pracy z młodzieżą. Dlatego nasze Centrum przykłada szczególną wagę do tworzenia kompleksowego systemu wsparcia edukacji.

Od zaprojektowania badań, przez organizację zajęć po opracowanie konstruktywnego sprawozdania i propozycji długofalowych rozwiązań, które stanowią wsparcie w codziennej pracy placówek szkolnych i wychowawczych. Jeżeli oczekujesz rozwiązań dostosowanych do Twojej placówki skontaktuj się z nami biuro@mcp.org.pl