Małgorzata Nawrocka-Schnell

Kierownik Biura

533-857-222
m.nawrocka_s@mcp.org.pl

ISO 26000

ISO 26000:2010 nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, stosowania w celach regulacyjnych ani związanych z umowami. Wszelkie oferty certyfikacji wg ISO 26000 lub deklarowanie posiadania certyfikatu są sprzeczne z intencją i celem normy.

 

Norma jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji. Ma zastosowanie zarówno do dużych, jak i małych organizacji, publicznych, prywatnych i non-profit, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – było to jednym z założeń przyjętych podczas dyskusji nad koncepcją normy.

Nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów, takich jak: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001/ PN-N-18001). 

Po rozważeniu cech charakterystycznych społecznej odpowiedzialności i jej relacji ze zrównoważonym rozwojem (Rozdział 3), wskazane jest, aby organ­izacja dokonała przeglądu zasad społecznej odpowiedzialności, opisanych w Rozdziale 4. Realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności, zaleca się, aby organizacje respektowały i uwzględniały te zasady łącznie z zasadami właściwymi dla każdego kluczowego obszaru (Rozdział 6).

Przed przystąpieniem do analizy kluczowych obszarów i zagadnień społecznej odpowiedzialności, jak również wszystkich związanych z nim działań i oczekiwań (Rozdział 6) zaleca się, aby, organi­zacja rozważyła dwie podstawowe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności: rozpoznanie swojej społecznej odpowiedzialności w obrębie własnej sfery oddziaływania, oraz identyfikowanie i angażowanie własnych interesariuszy (Rozdział 5). Po zrozumieniu tych zasad i zidentyfikowaniu kluczowych obszarów oraz istotnych i znaczących zagadnień społecznej odpowiedzialności - zaleca się, aby organizacja starała się uwzględnić społeczną odpowiedzialność w swoich działaniach i decyzjach, wykorzystując wytyczne podane w Rozdziale 7. Obejmuje to działania takie jak: integrowanie społecznej odpowiedzialności z polityką, strategią, kulturą i działalnością organizacji, budowanie wewnętrznych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności, prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności oraz regularne dokonywanie przeglądu działań i praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością.

 

 

Źródło