Małgorzata Nawrocka-Schnell

Kierownik Biura

533-857-222
m.nawrocka_s@mcp.org.pl

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Naszą misją jest wsparcie firm poprzez dostarczenie skutecznych, długoterminowych i kreatywnych zmian i rozwiązań. Poprzez takie działania chcemy pozytywnie wpływać na szeroko pojętą kulturę pracy w przedsiębiorstwie, dzięki czemu w twórczy sposób przyczynimy się do rozwoju nie tylko firmy, ale poszczególnych jej pracowników i całego jej otoczenia.

Odpowiedzialny biznes to biznes oparty na wartościach, które są kluczowe dla samej firmy, wartościach, które rozumie i wspiera pracownik firmy, ale również wartościach ważnych dla klientów firmy. Połączenie tych trzech elementów sprawia, że firma zyskuje pozytywny wizerunek, a przez to zaufanie klientów i otoczenia społecznego. Firma i klient stają się partnerami, którzy wspólnie poszukują lepszych, innowacyjnych rozwiązań wspierających szeroko pojęte społeczeństwo. W tej fascynującej drodze pełnej możliwości chcemy Państwu towarzyszyć.

 

Analizy i raporty benchmarkingowe

Aby zbudować strategię firmy w zakresie CSR kluczowa staje się analiza jej dotychczasowej polityki w tym zakresie oraz ewentualnych osiągnięć. Aby analiza była miarodajna tę aktywność porównuje się z konkurencyjnymi firmami, co pozwala uzyskać pełen obraz i przygotować strategię działania.

 

Analiza polityki i aktywności firmy w obszarze CSR

Każdą analizę rozpoczynamy od zbadania dotychczasowych działań i osiągnięć firmy w zakresie CSR, funkcjonowania firmy jako spójnego organizmu oraz jej poszczególnych działów. W tym procesie kluczowe staje się znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie wyzwania, szanse i zagrożenia stoją przed firmą, ale również jakie są jej mocne i słabe strony. Jest to podstawa do znalezienia punktów, na których firma może budować swoją przyszłość i wizerunek społecznie odpowiedzialnego biznesu, ale również znaleźć te punkty, które mogą stanowić zagrożenie dla tego wizerunku, a w konsekwencji dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kiedy poznamy wszystkie te punkty otwiera się przed nami możliwość świadomego i bardziej efektywnego zarządzania CSR w firmie, co w dalszej perspektywie pozwoli osiągnąć korzyści biznesowe.

Aby prawidłowo dokonać oceny sytuacji wykorzystujemy metody dostosowane do potrzeb konkretnej firmy.

 

Mogą to być na przykład:

 • wywiady z kluczowymi menedżerami,
 • warsztaty,
 • analiza istniejących dokumentów (kodeksy, regulaminy, polityka firmy, statut firmy)
 • analiza efektywności procesów i projektów, które mają miejsce w firmie. W tym przypadku badamy ich efektywność biznesową oraz wartość jaką wnoszą do CSR
 • analiza pozycjonowania firmy na rynku względem konkurencji

Wszystkie zebrane dane porównujemy ze statutem, misją, wizją i strategią rozwoju firmy. Jeśli są spójne wyznaczamy ścieżkę dalszego równomiernego rozwoju z uwzględnieniem punktów ważnych dla CSR, jeśli różnią się znajdujemy kreatywne rozwiązanie i pomagamy osiągnąć ich kompatybilność.

Narzędzia

Korzystamy z autorskich narzędzi, które zostały przygotowane przez pracujących w naszym Centrum specjalistów, na podstawie ich wieloletniego doświadczenia oraz deklarowanych potrzeb i oczekiwań firm, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Dzięki przeprowadzonej analizie firmy mogą zobaczyć własny proces działania  z pewnej perspektywy, a dzięki temu łatwiej te procesy zrozumieć, co przyczynia się do umocnienia analizowanej lub stworzenia nowej strategii w sposób analityczny, spójny, kompleksowy, ale przede wszystkim zrozumiały nie tylko dla nas, ale również dla pracowników firmy. Nasze wnioski i rekomendacje są pewnym wstępem i zachętą do działania dla tych, którzy chcą w sposób świadomy uczestniczyć w procesie CSR.
 

Raporty benchmarkingowe

Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu CSR oraz narzędzia, z których korzystamy przygotowując raport pozwalają nam na przygotowanie kompleksowych danych na temat działań konkretnego sektora polskiego i zagranicznego rynku z zakresu CSR.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się na czym opiera się strategia i działania CSR firm znajdujących się w konkretnym sektorze rynkumożesz skorzystać z naszej oferty skierowanej do firm i zamówić raport benchmarkingowy.

Dane w nim zawarte pozwolą Ci poznać słabe i mocne strony danego sektora, wskażą dobre praktyki, które pozwoliły na sprawne wdrożenie i realizację strategii CSR w konkretnej firmie, dostarczą informacji na temat kluczowych konkurentów, wskażą możliwości dalszego rozwoju oraz ewentualnych, prowadzących do umocnienia pozycji na rynku zmian.

 

Budowa strategii

Efektywna strategia CSR tworzy ramy zarządzania kluczowymi wyzwaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie daje narzędzia wspierające menedżerów w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych zgodnie z założeniami strategicznymi.

Naszym celem jest stworzenie i wdrożenie strategii CRS, która dzięki integracji z celami biznesowymi firmy oraz włączeniu w proces jej powstawania i wprowadzania interesariuszy oraz managerów poszczególnych działów firmy pozwoli na minimalizację ryzyka organizacji w obszarze CRS oraz ma wpływ na efektywny rozwój prowadzonego biznesu.

Aby strategia była skuteczna i przyczyniła się do pozytywnej zmiany opracowujemy ją korzystając nie tylko z własnego doświadczenia i wiedzy, ale w dużej mierze z wiedzy managerów i interesariuszy, którzy pomagają nam określić kluczowe dla firmy zagadnienia CRS. Wspólnie opracowujemy strategię działań dla kluczowych obszarów, główne cele i zakładane rezultaty.

Z całego wachlarzazagadnień wskazujemy te naszym zdaniem najbardziej istotne dla klienta, które są kluczowe dla powstania skutecznej strategii. Tak przeprowadzony proces musi zostać poprawnie wdrożony. Aby tak się stało przygotowujemy plan wdrożenia strategii (jej poszczególnych przedsięwzięć), w którym zawierają się:

 • mierniki skuteczności przeprowadzonych działań
 • system kontroli procesu (odpowiedni monitoring realizowanych działań)
 • system zarządzania zadaniami i czasem ich realizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym (w tym system raportowania)
 • określenie ram komunikacji z kluczowymi interesariuszami

Aby wdrażana strategia była skuteczna pracownicy firmy muszą zostać poinformowani o jej głównych założeniach, celach i spodziewanych rezultatach. Dodatkowo każdy z managerów musi dokładnie wiedzieć, za który element wprowadzanej strategii jest odpowiedzialny, aby mógł skutecznie zarządzać pracą swojego zespołu. Aby tak się stało potrzebne są odpowiednie szkolenia, dzięki którym posiądą wymaganą wiedzę jak również zostaną odpowiednio zmotywowani do działania przez co wzrośnie ich zaangażowanie w proces. To z kolei sprawi, że będzie on w pełni skuteczny w codziennej pracy. Oczywiście proces edukacji rozpoczyna się już na etapie tworzenia strategii, ale podczas jej wdrożenia i realizacji bardzo ważne staje się wsparcie merytoryczne i edukacyjne, które oferujemy.

 

Edukacja managerów

Zaangażowany pracownik to dobry pracownik. Bez zaangażowania osób, które tworzą firmę nawet najlepiej przygotowana strategia CRS nie musi zakończyć się sukcesem. Jednak, czy od wszystkich pracowników możemy wymagać zaangażowania? Tak, ale tylko wtedy, gdy sami przyczynimy się do jego powstania lub wzrostu. Jak to zrobić? Przekazać pracownikowi potrzebną mu wiedzę na temat czym i jak ważnym aspektem prowadzenia biznesu jest CSR we współczesnym świecie.

 

Zainspirowany i zaangażowany manager, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności komunikacji przekaże swoją wiedzę i pasję podwładnym, a przecież to od niego zależy jak pracuje zespół, a tym samym czy przygotowana przez nas strategia odniesie sukces, czy poniesie porażkę. Strategia CRS nie jest wyłącznie listą zadań do wykonania. Ma za zdanie inspirować  i wspierać ideę kreatywnego rozwoju. Jak przekonać do jej wspierania pracowników? Przekazując im potrzebną wiedzę. Kluczowym elementem jest włączenie zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu do systemu szkoleń w całej firmie, a przede wszystkim zadbanie o edukację zespołów zajmujących się wdrażaniem strategii.

Cel: Projektowanie i realizacja szkoleń z zakresu CSR

W zależności od potrzeb i wiedzy managerów przygotowujemy i realizujemy szkolenia z wiedzy na temat CSR na odpowiednim stopniu zaawansowania. Podczas szkolenia wykorzystujemy takie narzędzia jak:

 • interaktywne gry symulacyjne
 • casestudy, które pozwalają nam wskazać dobre praktyki z zakresu CSR

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dla firm oraz z systemu otwartych szkoleń w ramach organizowanego programu edukacyjnego.

 


Outsourcing CSR

Podstawowa korzyść - płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem - to redukcja kosztów.
Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnoświatowej bazy danych.

Dlaczego CSR

Społeczna odpowiedzialność skupia się na organizacji, dotyczy jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska i jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem, czyli takim, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Oferta - wybrane branże

Prezentujemy koncepcje wdrożenia i realizacji Strategii CSR w wybranych branżach.

ISO 26000

Norma jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji. Ma zastosowanie zarówno do dużych, jak i małych organizacji, publicznych, prywatnych i non-profit, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – było to jednym z założeń przyjętych podczas dyskusji nad koncepcją normy.